เรียน หัวหน้า กศน. ตำบล และบรรณารักษ์

 Go to post page

มกราคม 26th, 2012 by admin

เรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และหัวหน้า กศน. ตำบล

คลิก แจ้งครูอาสาสมัคร 1 คลิก แจ้งหัวหน้า กศน. ตำบล คลิก schedule_training 1 คลิก schedule_training 2

 Go to post page

ธันวาคม 7th, 2011 by admin

เรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน หัวหน้า กศน. ตำบล และบรรณารักษ์

 Go to post page

ธันวาคม 6th, 2011 by admin

เรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และหัวหน้า กศน. ตำบล ทุกท่าน

 Go to post page

พฤศจิกายน 25th, 2011 by admin

ประวัติ กศน. ตำบล

เรียน หัวหน้า กศน. ตำบล ทุกท่าน กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูล ประวัติ กศน. ตำบล ของท่าน และส่ง File เอกสารไปที่ CH0818129276@hotmail.com   ด่วน…ครับ ขอบคุณ กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ คลิก ประวัติความเป็นมา

 Go to post page

พฤศจิกายน 17th, 2011 by admin

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูล กศน. ตำบล

เรียน หัวหน้า กศน.ตำบล ทุกท่าน ตามที่ท่านจัดส่งข้อมูล กศน. ตำบลให้กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากมีการแก้ไขข้อมูล โปรดแจ้งกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 14 พฤศจิกายน 2554

 Go to post page

พฤศจิกายน 14th, 2011 by admin

เรื่อง สมุดบันทึกการทำกิจกรรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค

เรียน หัวหน้า กศน.ตำบลทุกท่าน โปรดส่งจำนวนสมุดบันทึกการทำกิจกรรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ให้กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษจะได้จัดพิมพ์ให้ท่านต่อไป กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 14 พฤศจิกายน 2554  

 Go to post page

พฤศจิกายน 14th, 2011 by admin

แบบสำรวจการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบล

เรียนหัวหน้า กศน.ตำบล ทุกท่าน กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษได้จัดส่งเอกสารงาน สคบ. จำนวน 3 ชุด โปรดจัดส่งกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ตามมติที่ประชุม คลิก แบบสำรวจการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน คลิก ระเบียบข้อบังคับของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค คลิก บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ กศน

 Go to post page

พฤศจิกายน 10th, 2011 by admin

เรื่อง การจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้

คลิก การจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ คลิก แบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น คลิก แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ กศน.      

 Go to post page

พฤศจิกายน 3rd, 2011 by admin

เรื่อง สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรียน    หัวหน้า กศน. ตำบลทุกตำบล คลิก สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ 1  คลิก แบบสำรวจคอมพิวเตอร์            

 Go to post page

ตุลาคม 20th, 2011 by admin